Leveransvillkor

Villkoren avser användning av bilder från Synks arkiv och Synks tjänster. Avtalet anses accepterat då kund laddat ned bild från Synks webbarkiv.

1. Kunden och lagring av personuppgift (GDPR)
Dessa avtalsvillkor gäller då Kunden får tillgång till bilder och tjänster från Synk. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem från vårt digitala arkiv eller t ex via ftp.

När du registrerar dig som användare på synk.nu samtycker du till att personuppgift om kontaktperson lagras i Synks kundregister och att du är den person som har juridisk rätt att medge samtycke till lagringen.

2. Lösenord
För användning av det digitala arkivet tilldelas Kunden användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte missbrukas. 

3. Upphovsrätt 
Synks bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till Kunden utan Kunden erhåller användningsrätt (licens) för ett visst ändamål som avtalas.

4. Redovisning av använda bilder och priser
Kunden åtar sig att redovisa hur bilderna har använts. För varje använd/publicerad bild sker betalning enligt den prislista som Synk tillämpar. Prislistan finns tillgänglig på Synk.nu. Faktura förfaller till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Moms tillkommer på samtliga priser. 

5. Rättigheter och restriktioner
 
Kunden erhåller en licens för engångsbruk eller som royaltyfri bild. Rätten skall utnyttjas inom 60 dagar från nedladdningen eller leveransen. Omfattningen av användningsrätten framgår av fakturan. Kunden ska iaktta eventuella restriktioner beträffande bilder som kan vara angivna i bildtexten till respektive bild och de förbehåll som framgår av dessa avtalsvillkor. Kunden är ansvarig för bildernas publicering och användning. 

6. Skydd av person i reklam
Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar på Kunden. Detta gäller dock ej bilder märkta med Model Released. 

Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immateriell rätt förekommer på en bild, ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden inhämtas och svarar för eventuella skadeståndskrav. Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt ansvarar Kunden för eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.

7. Bearbetning av bilder 
Normal beskärning får ske av bild. Bearbetning, manipulation som ändrar bildinnehållet får inte ske utan fotografen och Synks tillstånd. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder är Kundens ansvar.

8. Byline 
Både fotografens namn och Synks namn ska anges vid publicering av bild enligt principen; Foto:Sven Svensson/Synk.

9. Lagring 
Bilder som laddas ned från Synks digitala arkiv får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad användning ska alla digitala bildfiler raderas. 

10. Ansvarsbegränsning 
Synk är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet av åtagandena försvåras beroende på omständighet som vi inte rimligen kunnat råda över såsom; offentlig reglering, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, datorfel, programfel, serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande omständighet eller motsvarande omständighet hos underleverantör.

Synk är ej ansvarigt för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är Synk ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Synk är i inget fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada och skall under inga omständigheter vara skyldigt utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

11. Tvist
Svensk lag gäller för avtalet och rättslig tvist ska avgöras i svensk domstol.

 

Powered by: Imagedesk